Strona główna

Nie umiem parkować

Źle zaparkowałeś samochód? Na pewno mamy Twoje zdjęcie!

Find us on Facebook

Regulamin

Art. 1 WSTĘP

1. Regulamin Serwisu "Nie umiem parkować" oraz działającego w nim systemu komentarzy, zwany dalej "Regulaminem" określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, który zarządza Stroną.
Strona "Nie umiem parkować" jest dostępna pod adresem http://www.nieumiemparkowac.com, który jest platformą internetową umożliwiającą Użytkownikom komunikację z innymi użytkownikami oraz administratorem, na temat nieumiejętnego parkowania kierowców w Polsce.

Art. 2 DEFINICJE

1. Użytkownik serwisu/Użytkownik Konta - osoba, która dokonała rejestracji w serwisie. Rejestracja umożliwia dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu.
Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
2. Zdjęcie/Zdjęcia - zdjęcia wykonane i zamieszczone w serwisie przez Użytkownika
3. Post - komentarz zamieszczony w serwisie przez Administratora lub Użytkownika
4. Strona - serwis "Nie umiem parkować" działający pod adresem http://www.nieumiemparkowac.com

Art. 3 ZAKRES PRZEDMIOTOWY STRONY

1. Strona jest miejscem umożliwiającym Użytkownikom dodawanie zdjęć, komentarzy i opinii, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Strony w celu umieszczania w nim przez Użytkowników ich danych.
2. Celem Strony jest wymiana idei przez Użytkowników. Wpisywanie komentarzy, a także dodawanie nowych zdjęć nie wymaga zalogowania w serwisie.
3. Wygląd graficzny Strony, jej oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE

1. Uczestnikami Forum są jego Użytkownicy.
2. Utworzenie i korzystanie z Konta na Stronie jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach http://www.nieumiemparkowac.com/
4. Na etapie tworzenia konta Użytkownik określa swój login oraz definiuje informacje w profilu konta. Użytkownik w profilu określa dobrowolnie swoje dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy i Administrator.
5. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swojego adresu e-mail, a także opcjonalnie pozostałych danych.
6. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w serwisie danych osobowych osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem(łam) się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem(łam) do korzystania ze Strony,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Strony,

8. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z następujących funkcjonalności w ramach Strony:
a) komentowania zdjęć umieszczanych przez Użytkowników,
b) komentowania wypowiedzi innych Użytkowników,
c) dodawania nowych Zdjęć,
d) korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych Użytkowników lub słów interesujących Użytkownika
e) umieszczania, redagowania, usuwania własnych danych
f) innych funkcjonalności dostępnych dla użytkowników Strony.

Art. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
2. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Strony. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika,
Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Strony stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów.
Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
2. Akceptując regulamin, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony,
a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę
Administratora i Użytkowników.
3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe, umieszczane przez niego na Stronie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
4. Użytkownik, umieszczając na Stronie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia
Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 5.2. Regulaminu.
5. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
6. Zabrania się wykorzystywania Strony w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy
pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową,
etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji
handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
7. Zabrania się umieszczania odnośników do stron nie związanych z danym tematem. Komentarze te będą automatycznie usuwane przez administratora.

Art. 7 ZABLOKOWANIE KONTA I USUNIĘCIE POSTÓW

1. Administrator ma prawo sam zablokować Konto Użytkownika lub uczynić to na wniosek innego Użytkownika Strony. Wniosek taki należy przesłać do administratora serwisu za pomocą
opcji "Kontakt" umiesczony na stronie głównej serwisu.
2. Administrator może zablokować Konto Użytkownika, usunąć komentarz lub skrócić i zredagować go w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony.
d) w przypadku umieszczenia treści obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje.
3. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
4. Posty nie związane z tematyką Strony będą usuwane.

Art. 8 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony
wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Strony, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami
twórców Strony. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Strony.
5. Administrator ma prawo do usunięcia dowolnego komentarza lub zdjęcia bez podania przyczyny.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

Art. 9 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony mogą być zgłaszane przez Użytkownika Administratorowi za pomocą opcji "Kontakt" umiesczony na stronie głównej serwisu.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

Art. 10 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronach http://www.nieumiemparkowac.com/.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Strony.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Moje konto